Thursday, December 13, 2012

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                     : …………………….
NIP                        : -
Pangkat/Gol.          : -
Jabatan                   : ........................
N R G                    : ............................

Bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah benar – benar melaksanakan Tugas mengajar Mata Pelajaran ................ dan................ di SMK ....................... sebanyak .........jam tatap muka per minggu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya  buat, apabila dikemudian hari pernyataan kami tidak benar maka kami sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 31 Oktober 2012
                          Mengetahui,                                                                     Yang bersangkutan
              Kepala SMK .................                                                                        
                   Gondanglegi Malang
                                   
.
                                         .............................................                                      ......................................

No comments:

Post a Comment